ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - NYEREMÉNYJÁTÉK –

2021. júl. 02.
adatvédelmi tájékoztató
- nyereményjáték –
 
A Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt. a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.
 
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: http://bfakademia.hu/altalanos/adatvedelem
 
Az Adatkezelő
 
Az Ön adatait a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt. kezeli. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5., adatvédelmi referens: Holti Zita  [email protected], adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. - Dr. Dékány Dóra [email protected]
 
Az adatkezelési tevékenység bemutatása
 
Akadémia nyereményjátékot hirdet. A nyereményjátékon való részvétel feltételeit a Játékszabályzat tartalmazza. A nyereményjátékon való részvétel érdekében érintett alábbi adatait kezeljük:
 
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
név
azonosítás
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása
Facebook profil név
kapcsolattartás, azonosítás
 
A 18 éven aluli Játékos nevében törvényes képviselője jogosult eljárni – ideértve az adatkezelési hozzájárulás megadását a játékon való részvétellel. 18 éven aluli Játékos esetén Játékos a jelentkezéssel nyilatkozik, hogy törvényes képviselője a részvételhez és az adatkezeléshez hozzájárul, azonban kétség esetén Adatkezelő jogosult felhívni Játékost a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásának beszerzésére. Az adatkezelési hozzájárulás elmaradása a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.
 
A nyereményjátékra Játékos a válaszok megadásával, mint aktív magatartással adja meg az adatkezelési hozzájárulást. A hozzájárulás kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelésekre terjed ki.
 
Játékos hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő tájékoztatja érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonásának következménye a nyereményjátékból való kizárás, mivel a kezelt adatok nélkül a nyereményjáték nem folytatható le.
 
A Játékos által megadott adatokat kizárólag Akadémia szervezéssel foglalkozó munkatársai ismerik meg.
 
A nyereményjáték résztvevőinek adatait a nyeremény átadását követően legkésőbb 15 napon belül töröljük.
 
A nyereményjáték Nyertesének adatait a fentieken túl a továbbiak szerint kezeljük:
 
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
név
azonosítás, a győztes értesítése
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása, melyet a jelentkezés beküldésével, mint aktív magatartással ad meg
Facebook profil név
azonosítás, a győztes értesítése
telefonszám
kapcsolattartás, a nyeremény átadásának megszervezése
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása, melyet a jelentkezés beküldésével, mint aktív magatartással ad meg
képmás
a nyeremény átadásának bemutatása, a győztes nevének és fényképének közzététele Adatkezelő on-line felületein (weboldal, közösségi oldal)
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Ptk. 2:48. § (1) bekezdés – érintett hozzájárulása, melyet a jelentkezés beküldésével, mint aktív magatartással ad meg
név, lakcím
számviteli kötelezettség teljesítése
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogszabályi kötelezettség (nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése)
 
A Játékos a jelentkezéssel (válaszadással), mint aktív magatartással hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték szervezése, lebonyolítása céljából, a Szervező által a Játékszabályzatban, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (a Nyertesek vonatkozásában a nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra).
 
A nyereményjátékban résztvevő személy esetleges nyertesként/pótnyertesként történő kisorsolása esetére tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásához a kisorsolt Nyertes személyazonosságának igazolása, megállapítása, a nyeremények átadása, a nyereményadó és esetleges más adóbevallási, megfizetési kötelezettség teljesítése, a bizonylati rend jogszerűségének igazolása céljából történő adatkezelés a Szervező jogi, jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, így ezen adatkezeléshez hozzájárulása nem szükséges.  A nyereményjáték Nyertesének nevét és lakcímét a könyvelés részeként nyereményadó és esetleges más adóbevallási, megfizetési kötelezettség teljesítése, a bizonylati rend jogszerűségének igazolása céljából Adatkezelő 8 évig kezeli.
 
A nyereményjáték Nyertesének nevét és fényképét megosztjuk weboldalunkon és közösségi oldalainkon annak érdekében, hogy az Akadémiát népszerűsítsük. A közösségi oldalon való megosztást követően az adatkezelésre a közösségi oldal szabályzata vonatkozik.
 
Az Ön jogai
 
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:
Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.
 
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, [email protected]) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)
 
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.