NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT - BFKA KÉRDEZZ-FELELEK2

2021. júl. 19.

Nyereményjáték a Nutri8 ajándékcsomagért

1.A nyereményjáték Szervezője
 
Név: Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt.
Cím: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.
Web: www.bfakademai.hu         
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 88 566 400
 
2.A nyereményjáték időtartama
 
A nyereményjátékra 2021.07.19. és 2021. 07.25. között lehet jelentkezni. A jelentkezés a válaszok és a szükséges adatok elküldésével történik. A nyereményjáték sorsolásának tervezett időpontja: 2021.07.26.
 
3.Részvételi feltételek
 
A nyereményjátékban részt vehet minden, 18 évet betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt elküldi a válaszokat és a szükséges adatokat a jelentkezéshez, valamint nem áll valamely, nyereményjátékból való kizárás hatálya alatt.
 
18 évet be nem töltött személyek kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a nyereményjátékon. 18 éven aluli Játékos esetén Játékos a jelentkezéssel nyilatkozik, hogy törvényes képviselője a részvételhez és az adatkezeléshez hozzájárul, azonban kétség esetén Adatkezelő jogosult felhívni Játékost a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásának bemutatására. A törvényes képviselői hozzájárulás elmaradása a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.
 
A nyereményjátékon nem vehetnek részt Szervező munkavállalói.
 
A nyereményjátékon való részvétel feltétele a Játékszabályzat elfogadása. A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében bármikor nem fogadja el.
 
A nyereményjátékon nem vehet részt, aki az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint nem járul hozzá adatai – kizárólag a nyereményjátékkal összefüggésben való – kezeléséhez. Amennyiben a nyereményjátékban részt vevő Játékos az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatainak a jelen nyereményjátékkal összefüggő kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármikor és bármilyen formában tiltakozik, kizárásra kerül a játékból.
 
A nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes. A nyereményjátékon való részvétel nem kötelezi a Játékos semmilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlására, illetve a Játékos adatai a nyereményjáték lebonyolítását követően törlésre kerülnek.
 
4.Nyeremények
 
A nyereményjátékon a részvételi feltételeknek megfelelő Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
 
Fődíj: 5 db Nutri8 ajándékcsomag (Tartalma: 1 db  NUTRI8 Kulacs 1000ml (átlátszó), 1 db NUTRI8 Shaker, 1db NUTRI8 BCAA 2:1:1 Fekete ribizli 450g , 1 db NUTRI8 Isotonic 300 Vérnarancs 350 g)
 
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi adót és közterhet a Szervező visel.
 
A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény másra átruházható. 
 
5.A sorsolás, a nyertesek értesítése és a nyeremény átadása
 
Minden olyan kommentelő bekerül a sorsolásba, aki a játék időtartama alatt a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Facebook oldalán kommentben megírja a posztban feltett kérdésre a helyes választ.
A nyertes(ek) kiválasztása online sorsoló program igénybevételével történik.
A nyereményjáték nyerteseinek kisorsolásra, várhatóan az alábbi időpontban történik: 2021.07.26. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját megváltoztassa.
A sorsolás helyszíne: Szervező székhelye (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.)
 
A Nyertes nevét közzétesszük Facebook oldalunkon.
 
A Szervező a sorsolás alkalmával 3 (három) tartalék Nyertest sorsol ki. A tartalék Nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a Nyertesek sorsolásával. A tartalék Nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék Nyertes előtt levő bármely Nyertes/tartalék Nyertes bármely – jelen részvételi és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, vagy a Nyertes a nyereményét neki felróható ok miatt nem veszi át, vagy részére nem adható át.
A nyereménysorsolás után a Szervező elektronikus levélben felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot. A Nyertes a nyereményével kapcsolatos tájékoztatást az általa megadott e-mail címen kapja meg, a sorsolástól számított 10 (tíz) munkanapon belül. A nyeremény(ek) átadása személyes vagy postai úton, a nyertesekkel előre egyeztetve történik.. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet.
 
6.Adatkezelés és adatvédelem
 
A Játékos a jelentkezéssel, mint aktív magatartással hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték szervezése, lebonyolítása céljából, a Szervező által a jelen Játékszabályzatban, illetve az alábbiak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (a Nyertesek vonatkozásában a nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra).
 
A nyereményjátékban résztvevő személy esetleges nyertesként/pótnyertesként történő kisorsolása esetére tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásához a kisorsolt Nyertes személyazonosságának igazolása, megállapítása, a nyeremények átadása, a nyereményadó és esetleges más adóbevallási, megfizetési kötelezettség teljesítése, a bizonylati rend jogszerűségének igazolása céljából történő adatkezelés a Szervező jogi, jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, így ezen adatkezeléshez hozzájárulása nem szükséges.
 
A közösségi oldalon bonyolított nyereményjáték esetén, a közösségi oldal adatkezelési irányelvei is irányadóak ezen adatkezelésekre. Szervező a közösségi oldal adatkezeléséért felelősséget nem vállal.
 
Egyebekben a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésekre a http://bfakademia.hu/altalanos/adatvedelem alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak, amely Adatkezelési Tájékoztató a jelen Játékszabályzat mellékletét képezi.
 
A Szervező a nyereményjáték során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.
 
7.További információk
 
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolás nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A Szervező a Játékszabályzat módosítását a weboldalán közzéteszi.
 
Szervezőt a nyereményekért, azok minőségéért, hibáiért, a teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, Szervező ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.
 
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.
 
A nyereményjátékban való részvétellel az abban résztvevő Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.